PacMôn

Mae Pac Môn yn brosiect gan Menter Môn sy’n awyddus i ganfod a hyfforddi gohebwyr gwledig
gwirfoddol ar Ynys Môn dros y 12 i 18 mis nesaf.

Mae’n brosiect cyffrous, a’i nod yw rhannu straeon lleol am fywydau dydd i ddydd pobl Ynys Môn
drwy amrywiaeth o gyfryngau, boed yn ffilm, ysgrifennu erthyglau i’r Papurau Bro neu’n cyflwyno’r
straeon i gynulleidfaoedd ar TeliMôn, ac yn y dyfodol, Môn FM.

Wrth fod yn wirfoddolwr hyfforddedig cewch eich arwain at gyfleoedd eraill neu ddarparu sesiynau
blasu i gyfranogwyr sy’n ystyried opsiynau gyrfaoedd ar gyfer y dyfodol, beth bynnag yw’r achos,
efallai mai Pac Môn yw’r ateb i chi!

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Jackie Lewis o Menter Môn – 01248 725716
jackie@mentmon.com

Mae’r cynllun peilot hwn wedi derbyn cyllid gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen
Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a
Llywodraeth Cymru. Mae’r prosiect hefyd wedi derbyn cyllid gan Gronfa Elusennol Ynys Môn.

People and their Communities

Pac Môn is a Menter Môn project which is looking to identify and train volunteer rural reporters on
Anglesey over the next 12 to 18 months.

It is an exciting project which is looking to tell local stories about the daily lives of the people of
Anglesey through various media, be it film, writing articles for the Papurau Bro or presenting to
audiences on TeliMôn and in future Môn FM.

Being a trained volunteer will lead to other opportunities or provide taster sessions for participants
who may wish to consider future career options, whatever the case, Pac Môn could be the way
forward for you!

For further information on this project please contact Jackie Lewis at Menter Môn – 01248 725716
jackie@mentmon.com

This pilot has received funding from the Welsh Government’s Rural Communities – Rural
Development Programme 2014 – 2020, which is funded by the Welsh Government and European
Agricultural Fund for Rural Development. The project has also received funding from the Anglesey
Charitable Fund.